Niniejszy dokument jest integralną częścią regulaminu i polityki prywatności www.Bajkowa.TV

 

Warunki Uczestnictwa w Promocji

 

1. Wprowadzenie

1.1.Aktualny dokument („Warunki Uczestnictwa”) określają zasady funkcjonowania Promocji w ramach Sprzedaży premiowanej („Promocja”) w czasie od 01.06.2015 do czasu wyczerpania zapasów produktów promocyjnych na rynku detalicznym, jednak nie później, niż do 31.07.2016 oraz warunki uczestnictwa Uczestnika w Promocji.

1.2. Organizatorem Konkursu jest:

 

Grupa BGK Sp. z o.o.

ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa

NIP: 701-020-27-14

Regon: 141958716

KRS: 0000334137

 

1.3. Promocja odbywa się na terytorium RP.

 

 2. Promocja

2.1. Promocja opiera się na zasadach zbierania kodów promocyjnych w związku z dokonaniem zakupu produktu Organizatora. Klientowi zostanie przyznana możliwość korzystania z usług świadczonych elektronicznie przez www.Bajkowa.TV, którego właścicielem jest S.D.T. Film G. Ćwikliński, C. Krzyżanowski sp.j, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, NIP: 526-021-54-21.

2.2.  Promocją objęte są produkty Organizatora – Flips chrupki kukurydziane 50 g – których opakowania będą oznaczone hasłem promocji „Chrup i oglądaj za darmo”.

 

3. Warunki Uczestnictwa

3.1 Uczestnikiem Programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terytorium RP.

3.2. Warunkiem Uczestnictwa jest nabycie produktu z kodem promocyjnym uprawniającym do uczestnictwa w Promocji.

3.3. Przez akceptację regulaminu korzystania z Bajkowa.tv oraz akceptację regulaminu dotyczącego Promocji Uczestnik akceptuje Warunki Uczestnictwa. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie WWW.bajkowa.tv oraz w siedzibie Bajkowa.tv.

3.4. Informacje dotyczące Promocji, Klient może otrzymać pod adresem internetowym www.Bajkowa.TV/flips

3.5. Uczestnik nie ponosi dodatkowych kosztów w związku przeprowadzeniem Promocji.

 

 4. Przyznawanie i korzystanie z Kodów

4.1 Każdy kod promocyjny umieszczony na tylnej stronie opakowania produktu Organizatora umożliwiać będzie bezpłatne obejrzenie filmów w dziale „Chrup i oglądaj za darmo” na stronie WWW.bajkowa.tv.

4.2. Kody nie podlegają wymianie na pieniądze.

4.3. Problem z użyciem kodu może zostać spowodowany przy wcześniejszym uruchomieniem strony internetowej Serwisu bądź zainstalowanym programem blokującym reklamy bądź blokowaniem cookies.

4. 4. Jeśli transakcja dotycząca zakupu produktu z kodem zostanie anulowana lub Uczestnik zwróci towar, Uczestnik nie może skorzystać z Promocji.

 

 5. Korzystanie z kodu

5.1. Skorzystanie z kodu jest możliwe po:

 • wejściu na stronę internetową www.Bajkowa.TV

 • wpisaniu kodu promocyjnego w pole tekstowe w działe „Chrup i oglądaj za darmo”

 • zapoznaniu się z regulaminem serwisu, którego integralną częścią jest niniejszy dokument

5.2. Jeden Kod promocyjny można wykorzystać wielokrotnie w czasie trwania promocji.

5.3. W celu korzystania z Promocji Uczestnik powinien posiadać:

Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows XP SP-2, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 512 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 7.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 3.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 3.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 1.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 10.1.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Uczestnik(firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Uczestnikowi dostęp do Usług w Portalu.

 

6. Reklamacje

6.1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Promocji, wysyłając maila pod adres dostępny na stronie www.Bajkowa.tv lub podając poniższe informacje
w innej formie:

 • swoje dane umożliwiające kontakt;

 • rodzaj błędnego funkcjonowania;

 • czas, który stanowi podstawę reklamacji;

 • zarzuty Uczestnika;

 • okoliczności uzasadniające reklamację;

 • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;

  1. Organizator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Wskaże, czy uznaje reklamację oraz sposób, w jaki zamierza ją zrealizować
   lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

  2. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika adres
   e-mail.

  3. W przypadku uznania reklamacji, Organizator niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

 

7. Wygaśnięcie Kodów

Kody w programie mogą zostać anulowane po upływie okresu trwania promocji. Logowanie się w Serwisie po tym okresie i próby wprowadzania kodu będą odrzucane przez system.

 

 1. Ochrona danych osobowych

8.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora, będącego zarazem ich administratorem, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Promocji.

8.2.   Dane osobowe przetwarzane przez WWW.bajkowa.tv będą przetwarzane niezależnie od Organizatora, na podstawie regulaminu i polityki prywatności Serwisu i Organizator nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

8.3. Uczestnik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie,
jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje
na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.

8.4. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.

9.2. wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu mogą być rozstrzygane w drodze mediacji ( więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.

BĄDŹ Z NAMI
BAJKOWA TV

Regulamin
ANTON I ANETKA

Historia
Strefa zabaw