Regulamin Portalu.
 
I Postanowienia ogólne.
 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Portalu internetowego http://bajkowa.tv/ zwanego dalej Portalem. Portal powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 2. Właścicielem Portalu, działającego pod adresem http://bajkowa.tv/ jest spółka jawna S.D.T. - Film G.Ćwikliński C.Krzyżanowski, z siedzibą w Warszawie przy al. Krakowskiej 110/114 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000115348, NIP 526-021-54-21, REGON 010672105 zwana dalej Dostawcą.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.
 4. Dostęp do Materiałów jest możliwy tylko dla Użytkowników korzystających z Portalu na terytorium Polski, co jest rozumiane jako dostęp dla Użytkowników identyfikowanych polskim IP.
   
II Definicje.
 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z funkcji dostępnych na łamach  Portalu.
 2. Dostawca – spółkę jawna S.D.T. - Film G.Ćwikliński C.Krzyżanowski, z siedzibą w Warszawie przy al. Krakowskiej 110/114 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000115348, NIP 526-021-54-21, REGON 010672105.
 3. Portal – platforma internetowa pod adresem http://bajkowa.tv/ na której Dostawca udostępniający zasoby na rzecz Użytkowników.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto Użytkownika – po rejestracji oraz zalogowaniu Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówienia wystawionych Produktów, zmiany swoich danych, włączania i wyłączania dostępnych opcji, a także usuwania swojego konta.
 6. Materiał – pojedynczy materiał audiowizualny udostępniany przez Dostawcę odpłatnie bądź nieodpłatnie w ramach Portalu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub w formie nadania.
 7. Projekcja – odtworzenie Materiału przy pomocy wskazanego przez Dostawcę programu komputerowego przeznaczonego do tego celu, bądź to w wyniku transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (ang. ”streaming”) lub progressive download Materiału, realizowanej przez Użytkownika na stronach Portalu. Twój Profil, Profil – usługa polegająca na utrzymywaniu indywidualnego konta Użytkownika. 
 8. Kod dostępu – unikalny kod otrzymywany za pośrednictwem SMS Premium, dzięki któremu Użytkownik otrzymuje Dostęp do Usługi oferowanej w Portalu odpłatnie. Ważność niewykorzystanego przez Użytkownika kodu dostępu wygasa z chwilą wycofania danego Materiału z Usługi zgodnie z informacją o dostępności Materiału zamieszczoną w Portalu.
 9. Pakiet – Kod Dostępu pozwalający, przez okres wskazany w Cenniku, na uruchomienie przypisanej mu w Cenniku liczby Projekcji dowolnie wybranych Materiałów płatnych. 
 10. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiałów, dostarczaniu informacji na łamach Portalu oraz Blogu.
 11. Sfera VIP – Zbiór informacji dotyczących świadczonych  usług na rzecz Użytkownika.
 12. Blog – zbiór informacji skierowanych do Użytkowników do których pełne prawa autorskie posiada Dostawca.
 13. Organ Właściwy – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach  audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
 14. Newsletter – usługa polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi informacji w formie listu elektronicznego na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 15. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.
III Techniczne warunki korzystania z Portalu.
 1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:
 2. Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows XP SP-2, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 512 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 7.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 3.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 3.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 1.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 10.1.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi Dostęp do Usług w Portalu.
 4. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 6. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://bajkowa.tv/ stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.
 
IV Prawa Własności Intelektualnej.
 1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Materiałów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy.
 2. Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Materiałów wraz z pierwszym odtworzeniem Materiału Użytkownik uzyskuje niewyłączną i nieprzenoszalną licencję do korzystania z Materiału poprzez  jego Projekcję.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 4. Licencja na korzystanie z danego Materiału udzielana jest na okres 24 godzin od momentu jego pierwszego odtworzenia.
 5. W ramach uzyskanej licencji ODPŁATNIE według zasad określonych w rozdziale VII niniejszego regulaminu, Materiał może być odtwarzany wielokrotnie, jednak wyłącznie na tym komputerze, na którym dokonano pierwszego odtworzenia Materiału.
 6. Wprowadzenie Kodu Dostępu w przypadku wykupienia Pakietu jest równoznaczne z aktywacją licencji.
 7. Przekazywanie osobom trzecim pobranego Materiału lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
 8. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 9. Jeżeli Materiał udostępniany jest w technice przesyłu strumieniowego (ang. „streaming”) lub progressive download, Użytkownik nie ma prawa zapisywać Materiału z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych.
V Udostępnianie Materiałów nieodpłatnych.
 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez uruchomienie Projekcji Materiału w formie transmisji realizowanej w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „streaming”) lub progressive download realizowanej przez Użytkownika na stronach Portalu.
 2. Materiały nieodpłatne dostępne są bez logowania.
 3. Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników, którzy spełniają warunki techniczne określone w rozdziale III pkt. 2 niniejszego regulaminu.
 4. Licencja udzielana jest na czas trwania Projekcji danego Materiału.
 5. Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony www w Portalu.
 6. Użytkownik może stracić dostęp do Projekcji w razie zajścia sytuacji określonej w rozdziale.. pkt…niniejszego regulaminu.
 7. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
VI Sfera VIP – zasady logowania.
 1. Dostęp do Sfery VIP i zamówienie dostępnych na łamach Portalu Pakietów możliwy jest dla Użytkowników, którzy:
 • Opłacą dostępny na łamach Portalu Pakiet;
 • podadzą swoje dane osobowe podając adres e-mail oraz hasło w celu zalogowania się w Portalu
 1. Do zalogowania niezbędne jest podanie działającego adresu elektronicznego, i hasła oraz zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Adres elektroniczny podany przez Użytkownika stanowi jego identyfikator, który wraz z hasłem umożliwia mu korzystanie z jego Profilu.
 3. Hasło podawane przy logowaniu do Portalu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Profilu.  Hasło można zmienić na stronie http://bajkowa.tv/ poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 4. W ramach usługi Sfera VIP Dostawca umożliwia Użytkownikowi zapamiętywanie jego indywidualnych preferencji co do Materiałów, uzyskanie informacji o dostępnych Materiałach spełniających określone przez niego kryteria, uzyskanie informacji o nowościach i promocjach pojawiających się w Portalu. Dostawca może rozszerzyć ofertę usług dostępnych w ramach usługi Sfera VIP.
 5. Korzystanie ze wszystkich usług świadczonych na łamach Portalu udostępnione jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
 6. Użytkownik lub jakakolwiek osoba podająca swoje dane bądź dane w celu wypełnienia formularza logowania, zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą.
 7. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług portalu;
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 1. Zgłaszający po podaniu danych otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji (list weryfikacyjny). W celu potwierdzenia klika na link znajdujący się w treści e-maila. Z chwilą potwierdzenia Rejestracja jest dokonana, tworzone jest dla Zgłaszającego Konto (zwane dalej: „Kontem. Konto przypisane jest do Nazwy Użytkownika (Loginu, którym jest adres e-mail Zgłaszającego).
 2. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:
 • zmiany swoich danych;
 • zmiany swojego hasła;
 • edycji profilu;
 • usunięcia konta;
 • korzystania z sfery VIP;
 • korzystania z sfery Bajek;
 • korzystania z Bloga dla Rodziców
 1. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.
 2. Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach http://bajkowa.tv/.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników lub Portalu http://bajkowa.tv/.
 4. Dostawca nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie.
 5. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z usługi Sfera VIP poprzez całkowite wyrejestrowanie się lub przesłanie na adres …..wiadomości oznaczonej w tytule „Usunięcie profilu".
 
VII Dystrybucja Materiałów płatnych.
 1. Zamówienie Pakietu i skorzystanie ze Sfery VIP możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników którzy dokonali opłaty, a następnie zalogowali się na łamach Portalu.
 2. Zamówienie Pakietu umożliwia dostęp do wielokrotnego odtworzenia kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu materiałów video dostępnych w Portalu, objętych jedną łączną ceną podaną w Portalu, na określony czas.
 3. W ramach Portalu może być oferowanych wiele różnych Pakietów, z różną zawartością.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Pakietów poprzez opłatę, logowanie i uruchomienie Projekcji Materiału w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „streaming”) lub progressive download realizowanej przez Użytkownika na stronach Portalu.
 5. Uruchomienie Projekcji następuje po wprowadzeniu prawidłowego Kodu Dostępu.
 6. Użytkownik uzyskuje Kod Dostępu w wyniku wniesienia Opłaty.
 7. Wybór sposobu wniesienia Opłaty należy do Użytkownika. Wyboru Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w oknie pozyskiwania praw użytkownika treści multimedialnej, które pojawia się przed uruchomieniem Projekcji.
 8. W wypadku wnoszenia Opłaty za pośrednictwem integratora SMS, Opłaty dokonuje się poprzez wysłanie wiadomości tekstowej z telefonu komórkowego o treści i na numer wskazany w oknie pozyskiwania praw użytkownika treści multimedialnej przy polu wyboru sposobu wniesienia Opłaty.
 9. Dostarczenie Kodu Dostępu następuje poprzez wysłanie go do Użytkownika przy wykorzystaniu krótkiej wiadomości tekstowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika.
 10. Zależnie od wybranego przez Użytkownika sposobu dokonania Opłaty, czas dostarczenia Kodu Dostępu może wynosić do 24 godzin.
 11. Aktywacja Kodu Dostępu następuje poprzez wpisanie go (w przypadku Pakietu– wpisanie go po raz pierwszy) w wyznaczonym miejscu w oknie pozyskiwania praw użytkownika treści multimedialnej i rozpoczęcie Projekcji.
 12. Kod Dostępu traci ważność, jeżeli Użytkownik nie dokonał jego aktywacji w ciągu 30 dni od momentu jego zakupu.
 13. Ryzyko utraty Kodu Dostępu w okresie pomiędzy jego uzyskaniem a aktywacją ponosi Użytkownik.
 14. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Portalu czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Pakietu.
 15. Ceny Materiałów, wartość Pakietów i długość okresu, przez jaki Użytkownik może odtwarzać Materiał lub Materiały korzystając z Kodu Dostępu od momentu jego otrzymania, określone są na stronach Portalu, w zakładce Cennik.
 16. Ceny Pakietów są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 17. Cena podana przy każdym Pakiecie w Portalu jest wiążąca dla Użytkownika i Dostawcy w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia:
 • przez wysłanie SMS-a i zarejestrowania go przez system Dostawcy;
 • złożenia dyspozycji przelewu bankowego;
 • złożenia dyspozycji płatności on-line;
 • złożenia dyspozycji realizacji płatności kartą płatniczą.
 1. Koszt płatnego Dostępu do Pakietów określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Portalu.
 2. Dostęp do odpłatnych Pakietów kończy się w momencie upływu czasu trwania licencji na korzystanie z wybranego przez Użytkownika Pakietu.
 3. Dostęp do Materiałów zarówno odpłatnych jak też nieodpłatnych może zakończyć z powodu:
 • Zamknięcia przeglądarki internetowej lub wyłączenia systemu informacyjnego na komputerze Użytkownika;
 • Zawieszenie się przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego na komputerze Użytkownika;
 • Utraty połączenia komputera Użytkownika z siecią internet;
 1. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot Opłaty za Kod Dostępu, którego nie wykorzystał lub którego aktywacji nie dokonał w terminie.
 2. W przypadku wygaśnięcia licencji dla Dostawcy na dany Materiał, może on być niedostępny czasowo lub stale dla użytkowników Serwisu.

VIII Prawa i Obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 2. Użytkownik w ramach działalności Portalu ma możliwość:
 • Oglądania udostępnionych Materiałów;
 • Wykupienie Pakietu po zalogowaniu się do Sfery VIP;
 • Korzystania z usługi Sfera Zabaw;
 • Korzystania z ustąpionego Bloga dla rodziców.
 1. Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta na Portalu osobom trzecim.
 2. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika treści na stronie Portalu oraz komentarzy na Blogu:
 • bezprawnych;
 • obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
 • fałszywych lub mylących;
 • naruszających prawa osób trzecich;
 • rozpowszechniających spam;
 • rozpowszechniających wirusy czy inne technologie działających na szkodę Portalu i Użytkowników.
 1. Użytkownik korzystający z  Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Portalu i dostępnym Blogu.
 2. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 3. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości  e-mail na adres: biuro@bajkowa.tv
 4. W ramach Portalu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
 
IX Prawa i obowiązki Portalu.
 1. Dostawca troszczy się o należyte działanie platformy internetowej http://bajkowa.tv/ o każdej porze.
 2. Dostawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Materiałów ani parametrów jakości Projekcji. Parametry jakości Projekcji są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Dostawcy.
 3. Dostawca może po uprzednim poinformowaniu Użytkowników dokonać wycofania poszczególnych elementów z oferty.
 4. Korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu, Bloga lub z Materiałów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia zaprzestanie świadczenia Projekcji po wezwaniu do zaniechania naruszeń wobec danego Użytkownika.
 5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za:
 • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi;
 • problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Dostawca przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec;
 • korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
 • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
 • utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu do Usług spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi i niezawinionymi przez Dostawce;
 • udostępnienie przez Użytkownika materiału video osobom poniżej wskazanej w Materiale granicy wieku.
 1. Dostawca ma możliwość zablokowania Profilu Użytkownika w przypadkach:
 • uciążliwego/notorycznego łamania zasad regulaminu;
 • podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika lub Portalu;
 • łamanie praw własności intelektualnej;
 • po powzięciu przez Dostawce wiarygodnej informacji o podaniu przez Użytkowników niezgodnej z prawdą.
 1. Portal nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli Portal nie posiada świadomości ich charakteru.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki znajdują się na  łamach Portalu. Użytkownik wchodząc na inne strony www za pośrednictwem Portalu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach www.
 3. Użytkownik korzystający z usług innych podmiotów za pośrednictwem Portalu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się ze szczegółami współpracy.
 4. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników w ramach Portalu, Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania Użytkownika do zaprzestania tych działań.
 5. W przypadku, gdy Administrator Portalu wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
 6. Portal udziela Użytkownikom wszelkiej możliwej pomocy.
 
X Prawo odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni
 1. Niniejszy rozdziała dotyczy Użytkowników korzystających z Portalu jako Konsumenci.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia zakupienia usługi stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres S.D.T. - Film G.Ćwikliński C.Krzyżanowski, z siedzibą w Warszawie przy al. Krakowskiej 110/114 lub adres ….
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na wskazane przez Użytkownika konto bankowe.
 4. W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy,  Portal dokona zwrotu ceny Usługi w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika. Zwrot nastąpi na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Portal wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się w załączniku do regulaminu i dostępny jest na łamach Portalu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej;
 • dotyczących nagrań audiowizualnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • dostarczania prasy;
 • usług w zakresie gier hazardowych.
 
XI Procedura reklamacyjna.
 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając wiadomość pod adres email ….lub list na adres S.D.T. - Film G.Ćwikliński C.Krzyżanowski, z siedzibą w Warszawie przy al. Krakowskiej 110/114  w którego treści wpisuje :
 • Swoje dane umożliwiające kontakt;
 • rodzaj usługi, której dotyczy;
 • rodzaj błędnego funkcjonowania;
 • czas  które stanowi podstawę reklamacji;
 • zarzuty Użytkownika/Ogłoszeniodawcy;
 • okoliczności uzasadniające reklamację;
 • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.
 1. Powyższe informacje Użytkownik może podać w jakiejkolwiek dogodnej dla siebie formie.
 2. Portal  rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika.
 4. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłany na podany przez Użytkownika  adres e-mail.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści
 
XII Ochrona danych osobowych.
 1. Administratorem danych http://bajkowa.tv/ jest spółka jawna S.D.T. - Film G.Ćwikliński C.Krzyżanowski, z siedzibą w Warszawie przy al. Krakowskiej 110/114 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000115348, NIP 526-021-54-21, REGON 010672105  , który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze świadczonych usług.
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Dane osobowe przekazywane są operatorom systemów płatności celu realizacji umowy.
 4. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Użytkownika. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
 5. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 6. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło, adres, dane Przedsiębiorcy.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień Użytkownik może dokonać kontaktując się z Administratorem, wysyłając:
 • e-mail na adres: biuro@bajkowa.tv
 • listownie na adres:  S.D.T. - Film G.Ćwikliński C.Krzyżanowski, z siedzibą w Warszawie przy al. Krakowskiej 110/114
lub w jakiejkolwiek innej dogodnej formie.
 1. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 2. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 
XIII Przepisy Końcowe
 1. Regulamin jest dostępny pod adresem spółka jawna S.D.T. - Film G.Ćwikliński C.Krzyżanowski, z siedzibą w Warszawie przy al. Krakowskiej 110/114 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000115348, NIP 526-021-54-21, REGON 010672105.
 2. Portal dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa)po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Korepetytorów/Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Portalu przed dniem wejścia w życie zmian.
BĄDŹ Z NAMI
BAJKOWA TV

Regulamin
ANTON I ANETKA

Historia
Strefa zabaw